“Ανθρωπιστικά Logistics και Διαχείριση Κρίσεων” (M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis Management)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Τμήμα: Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 3.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 4947/21.09.2022
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών (Α.Σ.Ε.Ι.), Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Σχολής
Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Σχολής Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

"Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος"

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:
H παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο των ανθρωπιστικών logistics, της
διαχείρισης κρίσεων, της διαχείρισης έκτακτων αναγκών και της επιχειρησιακής συνέχειας, η
οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται
στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
H παροχή των τεχνολογικών, θεσμικών, ανθρωπιστικών και διοικητικών γνώσεων οι οποίες
είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του
ΔΠΜΣ σε διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις όλων
εκείνων των κλάδων που σχετίζονται με τα ανθρωπιστικά logistics, την διαχείριση κρίσεων,
την διαχείριση έκτακτων αναγκών και την επιχειρησιακή συνέχεια.
H παροχή τεχνολογικών και πρακτικών εργαλείων για τα ανθρωπιστικά logistics και για την
διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων και έκτακτων αναγκών.
H παροχή θεωρητικών γνώσεων και αναλυτικών εργαλείων γύρω από ζητήματα
πολιτισμικής διαφοράς, κοινωνικών σχέσεων, πολιτικής και θεσμών για την διαμόρφωση
βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση κρίσεων και προσφυγικών ροών, σε επιχειρησιακό
επίπεδο και σε στρατηγικό σχεδιασμό.
H παροχή κατανόησης των προκλήσεων που αφορούν θέματα πολιτικής και διεθνούς
ανάπτυξης.

ΕΣΠΑ