Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Πληροφορικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 1.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3843/17-10-2019 (Κανονισμός), 3648/τ Β΄/27-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Θετικών Επιστημών
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνικών Σχολών
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Ειρήνη Τρίκκα

eitrikka@csd.auth.gr 
τηλ. 2310998930

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η δημιουργία καταρτισμένων στελεχών σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στους τομείς των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και η αναβάθμιση της έρευνας στους προαναφερθέντες τομείς, ώστε να καλυφθούν με επιτυχία θέσεις εργασίας του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.

Οι Σκοποί του Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, που εγγυώνται την ειδίκευση στα αντικείμενα των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες: α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, β) Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ