Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 4 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 6.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»)
«Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» («Finance and Investments»)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

ληροφορίες

Γραμματεία

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, (3ος όροφος, γραφείο 328)
Τηλ.: (210) 414 2153, (210) 414 2184
Mail: bankfin@unipi.gr

 

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ιδρύθηκε το 1995 και αποτέλεσε το πρώτο ΠΜΣ από ελληνικό ΑΕΙ σε αυτό το αντικείμενο. Συνεχίζει από τότε με μεγάλη επιτυχία τη λειτουργία του καθώς υποστηρίζεται από το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του μοναδικού τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης (κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική) και μερικής φοίτησης (κατεύθυνση Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις).

Το Πρόγραμμα είναι εφαλτήριο για σταδιοδρομία σε:
Τράπεζες, επενδυτικούς οργανισμούς, ελεγκτικές – λογιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, υπουργεία, εποπτικές αρχές και άλλους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, και παραγωγικές επιχειρήσεις…

ΕΣΠΑ