Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2827/16.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Προϋποθέσεις επιλογής
Στο ΠΜΣ «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής  ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ- ΔΟΑΤΑΠ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή Αγγλική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική.

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων :

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Γραφείο Καθηγητή  Κ. Τεπετέ, 2ος όροφος, Γραφείο 29

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2413502802 & 6979778784

e-mail: esoulioti@med.uth.gr

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ««Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, κλινικής εμπειρίας και ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της Χειρουργικής Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποιημένη γνώση και προσωπική κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση καθώς και η ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα προκύπτει  από  την συντονισμένη συμμετοχή τριών χειρουργικών ειδικοτήτων Χειρουργικής, Γυναικολογίας και Ουρολογίας με την παράλληλη συμβολή συναφών ειδικοτήτων όπως Γαστρεντερολογίας, Ακτινολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Ακτινοθεραπείας κλπ.

Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου» είναι:

– η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πολυδύναμο γνωστικό αντικείμενο της σύγχρονης Χειρουργικής
– η διεξοδική εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού
– η παροχή των απαραίτητων εφοδίων, ερευνητικών προϋποθέσεων και εργαλείων που  θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από τις δραστηριότητες των εκπαιδευομένων
– η δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού με τις απαιτούμενες κλινικές δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
– η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

ΕΣΠΑ