Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 1.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
1. πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οφείλουν να αναγνωρίζουν τον τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου από το ίδρυμα της αλλοδαπής σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), προκειμένου να τους απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
sakkageor@auth.gr
τηλ. 2310.999.338

Περιγραφή

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής του θυρεοειδούς και τον παραθυρεοειδών αδένων.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση σε γνώσεις των παθήσεων των δύο αδένων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις, όχι μόνο θεωρητικού επιπέδου αλλά και χειρουργικής τεχνικής και διαχείρισης δύσκολων περιστατικών.
Στόχος του ΠΜΣ είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των παθήσεων των δύο ενδοκτινών αδένων.

ΕΣΠΑ