Φυσικοχημεία (MSc in Physical Chemistry)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Χημείας (Department of Chemistry)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4 για την Πλήρη φοίτηση, 7 για την Μερική φοίτηση
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 3037 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην Φυσικοχημεία μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Χημείας, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων και τμημάτων Επιστήμης Υλικών ή άλλων συναφούς αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ασχολείται με την θεμελίωση των χημικών φαινομένων με βάση τις φυσικές θεωρίες και στόχο την ερμηνεία πειραματικών αποτελεσμάτων καθώς και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων Μοριακών Συστημάτων, τόσο στον τομέα της βασικής έρευνας όσο και σε εφαρμοσμένους τομείς ευρείας κλίμακας, όπως η χημική σύνθεση, οι βιοχημικές διεργασίες, οι βιομηχανικές και οι περιβαλλοντικές εφαρμογές.

 Τομείς Ερευνητικής Δραστηριότητας

  • Μοριακή Δομή-Φασματοσκοπία, μελέτη επιφανειών σε χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Υποατομική Δομή, Προέλευση χημικών στοιχείων – Πυρηνική Χημεία και εφαρμογές.
  • Θερμοδυναμικές ιδιότητες – Διηλεκτρικές μετρήσεις.
  • Κβαντική Χημεία – Υπολογιστική Χημεία με έμφαση στη θεμελίωση, την ακρίβεια και τα υπολογιστικά όρια.
  • Στατιστική Μηχανική – Θερμοδυναμική και Μοριακές Προσομοιώσεις. Ανάπτυξη κώδικα και εφαρμογών.
ΕΣΠΑ