Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Τμήμα: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Α.Φ.Π.Γ.Μ.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 1.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2343/20.06.2018, τ. Β'
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. “ΥΔΑΤΙΚΟΙ, ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” / 2. “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ” / 3. “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ”

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών, ως πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου
εξειδίκευση στη μελέτη των φυσικών πόρων, τον αναπτυξιακό περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τα έργα υποδομής, τη γεωπληροφορική και τη γεωργική μηχανική.
Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι:
α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα
που αφορούν τους υδατικούς, εδαφικούς πόρους και τη
διαχείριση του περιβάλλοντος, τον αναπτυξιακό περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τα έργα υποδομής, την πρόληψη
από φυσικούς κινδύνους και την χωρική ανάλυση και
γεωπληροφορική.
β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών
να:
(i) προάγουν το συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
των υδάτινων πόρων, της εδαφολογίας, της διαχείρισης
περιβάλλοντος, του γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών
κινδύνων, της τηλεπισκόπησης, της χωρικής ανάλυσης
και γεωπληροφορικής και
(ii) να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του
Π.Μ.Σ. με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων,
την υποστήριξη της γεωργικής παραγωγής, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη, την
πρόληψη των φυσικών καταστροφών, το σχεδιασμό
έργων υποδομής, τη γεωργία ακριβείας.