Φυσική του Περιβάλλοντος

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Φυσικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4 για την Πλήρη φοίτηση, 8 για την Μερική φοίτηση
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 2429/τΒ΄/26-6-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων:

(α) Σχολών Θετικών Επιστημών,
(β) Πολυτεχνικών Σχολών,
(γ) Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και
(δ) Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
(ε) πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων των ΑΣΕΙ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
pms-env@physics.auth.gr
τηλ. +30 2310 998156, +30 2310 998191

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η λειτουργία ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα της Φυσικής του Περιβάλλοντος και στη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία, αξιοποιώντας τη σοβαρή υποδομή και τεχνογνωσία του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία πτυχιούχων φυσικών – περιβαλλοντολόγων εξειδικευμένων σε θέματα που αφορούν την έρευνα και προστασία του Περιβάλλοντος, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων:

(α) Σχολών Θετικών Επιστημών,
(β) Πολυτεχνικών Σχολών,
(γ) Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και
(δ) Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
(ε) πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων των ΑΣΕΙ.

ΕΣΠΑ