Φορολογική, Λογιστική, και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2745/10.07.2018 Τεύχος Β’ 2971/19.07.2019 (τροπ τίτλου κ.λπ.)
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικών
Λογιστικής
Χρηματοοικονομικής
Δημόσιας Διοίκησης
Διεθνών Σπουδών
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Παλιός τίτλος: Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγ, Αποφάσεων
Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια: 5 εξάμηνα

Περιγραφή

1. Οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) στη «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματο-
οικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master
in Taxation, Accounting and Financial Management of
Strategic Decisions, MTF)», του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας είναι: α. Η εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πα-
νεπιστημίων και ΤΕΙ, ώστε να μπορούν να συμβάλουν
στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστι-
κό αντικείμενο της Φορολογίας της Λογιστικής και της
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη λήψη Στρατηγι-
κών αποφάσεων και στην ανάπτυξη στελεχών ικανών:
(i) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο των
επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, (ii) να προω-
θήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών
της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
Τεύχος B’ 2971/19.07.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36121
β. Η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων
και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για
την κάλυψη αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα που σχε-
τίζονται με τη Φορολογία, τη Λογιστική τα Χρηματοοι-
κονομικά και τη Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων
στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
γ. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
δ. Η προώθηση της έρευνας σε επίκαιρα και νέα επι-
στημονικά ζητήματα της βιβλιογραφίας με απώτερο
σκοπό την αξιοποίηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων
σε πρακτικό επίπεδο από επιχειρήσεις και οργανισμούς
σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
2. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξα-
σφαλίσει στους φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, με-
θόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν
ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι
σ΄ αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν
διάφορες μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν εφαρμο-
σμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις
κ.ά.
3. Τα Π.Μ.Σ. μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα
μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ της
ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, ερευνητικά ιδρύματα,
επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια, καθώς και φο-
ρείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα οποία έχουν
επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Η Συντονιστική Επιτρο-
πή του Π.Μ.Σ. διαμέσου της Συνέλευσης του Τμήματος
γνωστοποιεί στη Σύγκλητο την απόφαση μιας τέτοιας
συνεργασίας.