Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3483/21-8-2018  τ.Β'
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Ιστορία της Φιλοσοφίας
2. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Νομικής ΑΠΘ και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
gramphilos@edlit.auth.gr
2310 99 7319

Περιγραφή

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι το γνωστικό πεδίο της Φιλοσοφίας σε ολόκληρο το εύρος της, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών εμβάθυνσης σε αυτούς τους κλάδους και η κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας στα εν λόγω πεδία, καθώς και για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ