Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων – MSc in Data Driven Computing and Decision Making, DDCDM

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα: Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 1695/τ.Β΄/16-5-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Tο ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (MSc in Data Driven Computing and Decision Making, DDCDM).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με κατεύθυνση είτε την Πληροφορική είτε τη Στατιστική, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Τμημάτων Σχολών Οικονομικών Επιστημών με υπόβαθρο είτε στην Πληροφορική είτε στην Στατιστική. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Μαθηματικών

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (τηλ. 2610-996940, 2610-996945)

Περιγραφή

Το ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (“MSc in Data Driven Computing and Decision Making”, DDCDM) έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στα δεδομένα, στη διαχείριση και επεξεργασία τους σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στις λήψεις αποφάσεων βάσει αυτών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να συνεισφέρουν α) στην αναπαράσταση, διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων με θεωρητικά και πρακτικά υπολογιστικά εργαλεία, αλγορίθμους και τεχνικές, β) σε μεθόδους ανάκτησης πληροφοριών και γνώσης από χωρο- και χρονο-εξαρτώμενα δεδομένα, γ) στην κατασκευή μοντέλων για τα δεδομένα και προσομοιώσεων για την εξαγωγή προβλέψεων, δ) στις τεχνικές, αλγορίθμους, τεχνολογίες και συστήματα λήψης αποφάσεων βάσει των αποτελεσμάτων και συστάσεων, ε) στη σχεδίαση εργαλείων για τη «στοίβα λογισμικού» (software stack) πληροφοριακών συστημάτων, στην αποτελεσματική χρήση υπολογιστικών υποδομών και πλατφορμών για τα παραπάνω, καθώς και στην αξιολόγησή τους. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να συμμετέχουν ως εξειδικευμένα στελέχη και από θέσεις αυξημένης ευθύνης, οργανισμούς και εταιρίες, δημόσιων και ιδιωτικών ούτως ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε ζητήματα που αφορούν στον τομέα αυτό. Επιπλέον, οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκομίζει κάθε απόφοιτος θα χρησιμεύουν και ως εφαλτήριο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΕΣΠΑ