Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών
Πόλη: ΞΑΝΘΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 1.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Β΄2083/07-06-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α) Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
β) Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών
γ) Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: apantokr@civil.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2541079025

Περιγραφή

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων – πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές
της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: υδραυλικά έργα και περιβάλλον, διαχείριση υδατικών πόρων και φυσικών καταστροφών, θαλάσσια έργα και περιβάλλον

ΕΣΠΑ