Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία

Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Τ.Δ.Α.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2456/27.06.2018, τ. Β'
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
  2. ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και άλλων τμημάτων σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του Π.Μ.Σ. αρμόδια κα Δ. Κομματά (τηλ.: 210-5294677, e-mail: pms_etda@aua.gr)

Περιγραφή

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου.
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στη χημεία τροφίμων, στη μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων καθώς και στη διατροφή του ανθρώπου σε θέματα δημόσιας υγείας και πολιτικών.
β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

ΕΣΠΑ