Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή:
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3764 τ. Β΄/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1η ειδίκευση: Διοίκηση Τεχνολογίας
2η ειδίκευση: Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Παν. Πειραιώς

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΔΠ.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή των
«Τεχνο-Οικονομικών Συστημάτων». Σκοποί του ΔΠ.Μ.Σ. είναι:
α) Η ειδίκευση Διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή
Πτυχιούχων άλλων ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης και κατεύθυνσης οικονομικών σπουδών στις σύγχρονες μεθόδους
και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης συνεργασίας και έρευνας, ικανών να καλύψουν με επάρκεια
τις αυξανόμενες ανάγκες του δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου
Δημοσίου τομέα της χώρας καθώς και άλλων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εκτός αυτής στις επιστημονικές
περιοχές του Δ.Π.Μ.Σ.
β)Η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να
καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.