Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (4 εξάμηνα)