Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 6199/31.12.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνικών Σχολών
Θετικών Επιστημών

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική
Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου στο χώρο της Τεχνητής Νοημο-
σύνης και Αναλυτικής Δεδομένων, έτσι ώστε οι διπλωμα-
τούχοι του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό
υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση
βέλτιστων λύσεων και πρακτικών σε προβλήματα που
απαιτούν συλλογιστική και λήψη αποφάσεων βασισμένη
στη διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση
μεγάλου όγκου δεδομένων.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πλη-
ροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχο-
λών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων TEI συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.