Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου

Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πόλη: Κέρκυρα
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.700 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2935Β΄/20-7-18
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

α) Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία β) Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Στο ΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017, το πτυχίο των οποίων έχει σχέση με: α) την τέχνη του ήχου και την μουσική τέχνη και επιστήμη, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Κινηματογράφου, β) την τεχνολογία του ήχου, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής, γ) την εφαρμογή της τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου σε ποικίλα πεδία (π.χ. ψυχαγωγίας, μαζικής επικοι-νωνίας, πολιτισμού κ.λπ.), όπως πτυχιούχοι τμημάτων
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
ή Κινηματογράφου ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΔΠΜΣ
αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων, υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν επαγγελματική ή δημιουργική/καλλιτεχνική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, καθώς
και ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές
του απαιτήσεις.