Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Είδος ΠΜΣ:
Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 2682/24.06.2021
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π/ΔΙΚΑΤΣΑ, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Διεύθυνση αποστολής:
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Γραμματεία Παιδιατρικής Κλινικής
Α’ κτίριο, ισόγειο, Μεζούρλο, 41110 ΛΑΡΙΣΑ

Επικοινωνία

Καθημερινές 10:00 – 15:00 και 17:00 – 20:00 κα. Κωνσταντίνα Μαργαρίτη

Τηλέφωνο: 6981097651, 2413501113

E-mail: msc.pediatrics@uth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και Παιδιατρικές εξειδικεύσεις καθώς και θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα σε αποφοίτους Ιατρικών, και άλλων Σχολών Υγείας με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των αποφοίτων των ανωτέρω Σχολών και την προώθηση της συνεργασίας καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων, μέσω της συνεπίβλεψης των φοιτητών του εν λόγω προγράμματος. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα.

ΕΣΠΑ