Σύγχρονες Ασυρματες Επικοινωνίες

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Οικονομίας και Τεχνολογίας
Τμήμα: Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 1720/17.5.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών
Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμέ-
νου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ