Σχολική Ψυχολογία

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Ψυχολογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3824/16-10-2019 , ΦΕΚ 3601/τ. Β'/24.08.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. Σχολική Ψυχολογία
  2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
  • Ψυχολογίας
  • Φιλοσοφική
  • Θετικών Επιστημών
  • Παιδαγωγικής
  • Θεολογίας
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
info@psy.auth.gr
2310997304

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του συγκεκριμένου γνωστικού κλάδου, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της Ψυχολογίας.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στη Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται, αφενός, σε επαγγελματίες ψυχολόγους και, αφετέρου, σε εκπαιδευτικούς/στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσκοπώντας:

(α) στην εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση των βασικών θεωρητικών αρχών της Σχολικής, Εκπαιδευτικής, Αναπτυξιακής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας,

(β) στην απόκτηση εφαρμοσμένων δεξιοτήτων και μεθόδων έρευνας ποικίλων φαινομένων που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και, γενικότερα, στο σχολικό πλαίσιο,

(γ) στην απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας σχολικού ψυχολόγου για τους απόφοιτους Τμημάτων Ψυχολογίας, και

(δ) στην ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών/στελεχών της εκπαίδευσης με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προαγωγή της μάθησης και της σχολικής επίτευξης παιδιών και εφήβων, τη διαχείριση της σχολικής τάξης και τη συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» είναι:

Α. Κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία»

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από Τμήματα Ψυχολογίας.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η κατεύθυνση «Σχολική Ψυχολογία» αφορά αποφοίτους Τμημάτων Ψυχολογίας οι οποίοι κατέχουν ή δύναται να κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην ημεδαπή.

Β. Κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση»

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και ΤΕΙ της ημεδαπής από Τμήματα που οδηγούν σε διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2.Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΕΣΠΑ