Σχολική Ψυχολογία (School Psychology)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Ψυχολογίας (Department of Psychology )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3825 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Σχολική Ψυχολογία (School Psychology)
2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα (Applications of Psychology in the School Community)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 4800€ για την ειδίκευση “Σχολική Ψυχολογία”/3600 € για την ειδίκευση”Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα”

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/