Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Εργων

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή:
Τμήμα: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2819 τ. Β΄/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Πολιτικών Μηχανικών, και Αγρονόμων –Τοπογράφων Μηχανικών

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή υπόγειων πολιτικών, στρατιωτικών, μεταλλευτικών και ερευνητικών έργων.
Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων υψηλής
στάθμης μέσω σειράς μαθημάτων, που συνοδεύονται
κατά περίπτωση από τις ανάλογες πρακτικές ασκήσεις
εργαστηρίου και υπαίθρου, από ειδικές διαλέξεις και σεμινάρια και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας σε σχετικά θέματα με το σχεδιασμό, τη χωροθέτηση, και
την κατασκευή πάσης φύσεως υπογείων έργων, όπως (α)
σήραγγες για πολλαπλούς σκοπούς, όπως συγκοινωνιακές, υδραυλικές, ύδρευσης – αποχέτευσης, επιταχυντών
αδρονίων, αποστραγγιστικές, (β) θαλάμους ΥΗΕ, αποθήκευσης, χώρους ενδιαίτησης, (γ) φρέατα, (δ) ορυχεία,
(ε) στρατιωτικές εγκαταστάσεις, (στ) υπόγεια ερευνητικά
εργαστήρια.
Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές επιστημονικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, που καλύπτεται από το σύνολο
των συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος.
Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής
κατεύθυνσης, καθώς και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης
διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου,
έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη
γνώση στις επιστημονικές περιοχές του Δ.Π.Μ.Σ., ικανά
να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των
ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και
υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της μελέτης και κατασκευής υπογείων
έργων.
β) Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών
ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε
να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

ΕΣΠΑ