Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων(MSc in Drug Design and Development)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Τμήμα Φαρμακευτικής (Department of Pharmacy)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3279 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1.Φαρμακευτική Χημεία (Medicinal Chemistry)
2.Φαρμακολογία (Pharmacology)
3.Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (Radiopharmaceutical Chemistry)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/