Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1719/17.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες και
  2. Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

1.  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. Ειδικότερα, σε κάθε κατεύθυνση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ως εξής:
Α΄ Κατεύθυνση:
α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων και β) Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ που έχουν παιδαγωγική επάρκεια μετά από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ.
Β΄ Κατεύθυνση:
α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, β) Απόφοιτοι άλλων τμημάτων Σχολών Επιστημών του Ανθρώπου, και γ) Απόφοιτοι Σχολών ΦΠΨ .

2. Η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την εισαγωγή πτυχιούχων και άλλων συναφών τμημάτων στις δύο κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που σε κάποια κατεύθυνση υπάρξει έλλειψη επιτυχόντων, ο αριθμός συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες της άλλης κατεύθυνσης.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή και την εγγραφή στο ΠΜΣ είναι η αποδεδειγμένη γλωσσική επάρκεια των υποψηφίων στην αγγλική γλώσσα, η οποία να πιστοποιείται με τίτλο γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (π.χ. First Certificate in English).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : “Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού”

Γραμματέας: Ζάχου Θεοδώρα
Διεύθυνση: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221, Βόλος
Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 – 74881
Fax Γραμματείας: 24210 – 74881
Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών: Δευτέρα 16.00-18.00

Περιγραφή

1. Στόχος του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των φοιτητών:
α) Σε θέματα σχεδιασμού της διδασκαλίας στο πλαίσιο σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης που χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από εποικοδομητικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις, συνεργατικές και διαφοροποιημένες, διαθεματικές/διεπιστημονικές διαδικασίες μάθησης, καθώς και από τη λειτουργική και κριτική ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.
β) Στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού (βιβλία, φυλλάδια εργασίας, εκπαιδευτικό λογισμικό) ποιότητας, σύμφωνα με τα πορίσματα των πιο πρόσφατων ερευνών της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, αναγκαίου για τη διδασκαλία και μάθηση μέσα σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
2. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το ΠΤΔΕ. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδικεύσεις, οι οποίες θα καλύψουν υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και κλάδων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τομείς που σχετίζονται με την Εκπαίδευση (εκδοτικοί οίκοι, εταιρίες παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού, κ.λπ.).

ΕΣΠΑ