Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ:
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 3484/21.08.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Μετά την επιτυχή περάτωση των τριών εξαμήνων σπουδών, το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.
Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα δύο Ιδρύματα, με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών καθώς και αναφορά μίας από τις τρείς κατευθύνσεις:
• Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Operations management in shipping and supply chain)
• Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Α.Ε.Ι., Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος.

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α’ 148).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Π.Μ.Σ. “Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Αγίου Σπυρίδωνος,
12243 Αιγάλεω, Αθήνα 
Τηλέφωνα
Γραμματεία ΠΜΣ: +302105385464

gram-master-conservation@teiath.gr
info-master-conservation@teiath.gr

Περιγραφή

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι να παράσχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών στη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στόχος του Προγράμματος είναι:

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές γνώσεις,  που σχετίζονται με τη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παράλληλα να έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις με βάση τις αρχές που διέπουν τη Συντήρηση και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διερευνώντας ταυτόχρονα τις ραγδαίες εξελίξεις στο περιβάλλον των εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού.

Με βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος, την διεπιστημονικότητα που συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία των προηγμένων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς προσφέρεται ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που αξιοποιεί αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να έχει τέτοια δομή, ώστε να καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς, να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας το επαγγελματικό τους προφίλ, ή εάν στοχεύουν στον Ακαδημαϊκό χώρο να στελεχώνουν ερευνητικές ομάδες και να συμβάλλουν στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (βάσει παρουσιολογίου). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία , την παρακολούθηση σεμιναρίων και την εκπόνηση εργασιών, ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας.

ΕΣΠΑ