Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης

Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών
Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πόλη: Κέρκυρα
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: ΦΕΚ 3029Β/27-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, το πτυχίο των οποίων έχει σχέση με: α) την τέχνη του ήχου και την μουσική τέχνη και επιστήμη, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Κινηματογράφου, β) την τεχνολογία του ήχου, όπως πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής, γ) πτυχιούχοι τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ή Κινηματογράφου ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. δ) πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών και Παιδαγωγικών Τμημάτων. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΠΜΣ αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν επαγγελματική ή δημιουργική/καλλιτεχνική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές του απαιτήσεις.