Συμβουλευτική (Counselling)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: School of Education
Τμήμα: Early childhood education
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 5.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Προσφερόμενες ειδικεύσεις: «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
1) για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση»: πτυχιούχοι Τμημάτων Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα

2) για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία»: α) πτυχιούχοι των Τμημάτων Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων και β) πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα

3) για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία»: πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Για την ίδρυση ΔΠΜΣ με τίτλο: «Συμβουλευτική» συνεργάστηκαν τα Τμήματα :
<ul>
<li>• Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,</li>
<li>• Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και</li>
<li>• Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης</li>
</ul>

Σημειώσεις:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τo Δ.Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική» υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Ναυαρίνου 13Α, 10680 Αθήνα

Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος
Ελένη Σωτηρίου
Τηλέφωνο: 210-3688095
Ηλεκτρονική διεύθυνση: esotir[at]ecd.uoa[dot]gr

Γραμματέας ΤΕΑΠΗ
Αναστασία Γόντικα
Τηλέφωνο: 210-3688043
Ηλεκτρονική διεύθυνση: gontika[at]uoa[dot]gr

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική», εγκρίθηκε το 2020 (ΦΕΚ 2924/ 17-07-2020 τ. Β΄) και λειτουργεί ως Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια προσφέρονται στους χώρους του ΤΕΑΠΗ στην Αθήνα. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική» αποτελεί εξέλιξη του Δ.Δ.ΠΜΣ (ΕΚΠΑ-ΔΠΘ) “Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία” που λειτούργησε από το 2009-2010 (με διεύρυνση τόσο οργανική, όσο και στην εξειδίκευσή του).
Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, στο επιστημονικό πεδίο της συμβουλευτικής.
Λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους διεπιστημονικούς προβληματισμούς και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για εξειδικευμένες γνώσεις στους συγκεκριμένους τομείς της Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση, της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής στην Κοινωνική Εργασία, το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει: στην παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις αρχές, τη φιλοσοφία, τα πεδία εφαρμογής, στο σχεδιασμό παρεμβάσεων συμβουλευτικής και ταυτόχρονα, στην πρακτική και βιωματική εμπειρία των φοιτητών, την εμπλοκή τους σε αναστοχαστικές διαδικασίες, καθώς και τη διαμόρφωση ερευνητικής σκέψης, προβληματισμού και μεθοδολογίας.

Η πρακτική άσκηση συνίσταται στην τοποθέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε Φορείς, όπου ασκείται η συμβουλευτική σε έναν από τους τομείς ειδίκευσης τους.
(εκπαίδευση, κοινωνική εργασία, ψυχολογία), με στόχο την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησαν και την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων της εξειδίκευσής τους στην συμβουλευτική πρακτική. Τέτοιοι Φορείς μπορεί να είναι συμβουλευτικά ή θεραπευτικά κέντρα, κέντρα ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, γραφεία εύρεσης εργασίας, ινστιτούτα και άλλα ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά, που εφαρμόζουν τη Συμβουλευτική

ΕΣΠΑ