Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων Ι) Γαλακτοκομία ΙΙ) Οινολογία

Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Τ.Δ.Α.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2771/04.07.2019, τ. Β' (Τροποποίηση της με αριθμ απόφασης 4593/6-6-2018. ΦΕΚ 2354/τ.Β΄/20-6-2018)
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ
  2. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του Π.Μ.Σ. αρμόδια κα Δ. Κομματά (τηλ.: 210-5294677, e-mail: pms_etda@aua.gr)

Περιγραφή

Το Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις επιστήμες
1. της Γαλακτοκομίας
2. της Οινολογίας
Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι:
α) Η ανάπτυξη της έρευνας και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς εξειδίκευσης που αφορούν: ι) την παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ιι) την παραγωγή οίνου, οινικών προϊόντων και αποσταγμάτων.
β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

ΕΣΠΑ