Στρατηγικές Σπουδές Άμυνας

Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΔΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα: ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ κ ΠΕΡΙΦ.ΣΠΟΥΔ.
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3023/Τβ/2014
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα ως
υποψήφιοι οι παρακάτω κατηγορίες των σπουδαστών
της ΣΕΘΑ:
α. Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων.
β. Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος − Ελ−
ληνικής Ακτοφυλακής.
γ. Υπάλληλοι βαθμού Β΄, κατηγορίας πανεπιστημια−
κής εκπαίδευσης καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και των λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων
Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
δ. Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής
Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα−
θώς και Αξιωματικοί τρίτων χωρών.
2. Οι προϋποθέσεις των ανωτέρω για την επιλογή τους
ως υποψηφίων, θα καθορίζονται από τη ΣΕΘΑ κατόπιν
έγκρισης του ΓΕΕΘΑ πριν την προκήρυξη του διαγω−
νισμού για την εισαγωγή των σπουδαστών στο Π.Μ.Σ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Σχολή Εθνικής Άμυνας

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Σκοπός του Π.Μ.Σ. στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλει−
ας είναι να παράσχει στους Αξιωματικούς των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστι−
κού και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυ−
λακής, καθώς και στους υπαλλήλους του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και των λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων
Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
που φοιτούν στη ΣΕΘΑ, τις απαιτούμενες γνώσεις και
δεξιότητες (κρίσης, ανάλυσης και σύνθεσης) προκει−
μένου να χειριστούν ζητήματα εθνικής και διεθνούς
ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

ΕΣΠΑ