Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων-Master’s Degree Program in Environmental, Disasters and Crises Management Strategies (EDCM)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Department of Geology and Geoenvironment)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 4.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2501 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς – Disasters and Crises Management Strategies in Administrative and Development Sectors
2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση -Environmental Management Strategies – Environmental Education
3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση – Sustainable Development Strategies in Local Government

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/