Σπουδές στα Μαθηματικά

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Πόλη: ΣΑΜΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: ΦΕΚ 1679/Β΄/15.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, Η ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι:

  • η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένης έρευνας υψηλού επιπέδου στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
  • η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και ερευνητικών μεθοδολογιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα αντικείμενα που θεραπεύει το πρόγραμμα,
  • η κατάρτιση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την πλήρωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε μια εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα Μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
ΕΣΠΑ