Π.Μ.Σ στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ2000/04-06-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. Φοιτητές θα γίνονται δεκτοί πρωτίστως στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου, αλλά μετά από απόφαση της Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και στην αρχή του εαρινού εξάμηνου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών έχει ως αντικείμενο την παροχή στους φοιτητές γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και η προετοιμασία τους για διεξαγωγή έρευνας στην Πληροφορική ή/και για συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικού (στο Τμήμα ή αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή για τη διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει ως κύρια γνωστικά αντικείμενα τα εξής: 1) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), 2) Συστήματα Υπολογιστών (Computer Systems), 3) Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Networks and Telecommunications), 4) Θεωρητική Πληροφορική (Theoretical Computer Science).