Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Μαθηματικών
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 5
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

• Μαθηματικά (Ανάλυση-Άλγεβρα-Γεωμετρία) • Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Επιχειρησιακής Έρευνας Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορεί να γίνουν δεκτοί, ύστερα από απόφαση της Σ.Τ. (Συνέλευσης Τμήματος) κάτοχοι πτυχίων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι) ή Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής καθώς και oι κάτοχοι Μ.Δ.Ε συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να αποκτήσουν το Δ.Μ.Σ. (Δίπλωμα Μεταπτυχικών Σπουδών) του Τμήματος. Δεν γίνονται δεκτοί κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ίδιας Ειδίκευσης.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (5 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (7 εξάμηνα)

ΕΣΠΑ