Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νευροεπιστήμες (ΝΕΥ)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ
Τμήμα:
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: υποχρεωτική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4-6
Τέλη Φοίτησης: 1.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 1871/24.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ «Νευροεπιστήμες» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι φοιτητές (20) κάθε δύο χρόνια.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νευροεπιστήμες (ΝΕΥ) το οποίο διέπεται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 1428/26.04.2018/τ.Β’. Αρμόδια για το ΠΜΣ ΝΕΥ είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Νευροεπιστήμες, με έμφαση στις Κυτταρικές – Μοριακές Νευροεπιστήμες, τις Νευροεπιστήμες που μελετούν την Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και τις Κλινικές Νευροεπιστήμες. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.

ΕΣΠΑ