Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1789/21.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής στη
Βιολογία, τη Χημεία ή σε συγγενές αντικείμενο (Ιατρική, Φαρμακευτική, Γεωπονία, Φυσική κ.λπ.), καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Χημείας Παν. Κρήτης

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματέας του ΠΜΣ κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@uoc.gr), τηλ. 2810-394402.
Υπεύθυνη του ΠΜΣ είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας κ. Ειρήνη Αθανασάκη
(athanire@uoc.gr), τηλ.2810-394355

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας, περιοχή εξαιρετικής επικαιρότητας για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων, και σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας τον 21ο αιώνα.
Το Πρόγραμμα εστιάζεται σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και περιλαμβάνει τα παρακάτω :
* κατανόηση της δομής και της βιολογικής δράσης των πρωτεϊνών
* εργαστηριακές και βιομηχανικές μεθόδοι απομόνωσης και ταυτοποίησής τους
* σχεδιασμό βιολογικά δραστικότερων μορφών τους
* περιγραφή νέων και καθιερωμένων μεθόδων μελέτης της δομής και δράσης των πρωτεϊνών
* εφαρμογή πρωτεϊνών σε τομείς αιχμής για τη βιοϊατρική, όπως νανο/βιοτεχνολογία, διαγνωστική ανάλυση, σχεδιασμό και χορήγηση φαρμάκων
* Βιοπληροφορική
* Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό και απευθύνεται σε υποψήφιους με καλό υπόθαθρο σε τουλάχιστον ένα
από τα παρακάτω πεδία: βιολογικές επιστήμες, χημεία, επιστήμες υλικών, βιοφυσική.
Θεματολογικά εμπίπτει σε περιοχές που βρίσκονται σε προτεραιότητα διεθνώς, διότι αφενός περιλαμβάνει τις
επιστήμες που άπτονται των υπηρεσιών για την ανθρώπινη υγεία, και αφετέρου ενσωματώνει θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας (Βιοπληροφορική).