Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Τμήμα:
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.250 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 2000/Β/4-6-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΕΑΠ «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», των τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Χημικής Μηχανικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367427

Ε-mail: psf@eap.gr

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή προχωρημένων γνώσεων στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» καθώς και στους πτυχιούχους των τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Χημικής Μηχανικής. Οι γνώσεις αυτές προσανατολίζονται κυρίως προς τη δομή της Ύλης και του Σύμπαντος και την Επιστήμη Υλικών και Διατάξεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν σε βάθος τους βασικούς νόμους και αρχές της σύγχρονης φυσικής και των εφαρμογών που αυτές βρίσκουν σε κλάδους αιχμής της επιστήμης, έχοντας αποκτήσει όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και εξοικείωση με τις κυριότερες εφαρμογές.
  • Να διαπραγματεύονται επιτυχώς και με μαθηματικά πλήρη τρόπο τα προβλήματα που τίθενται σε όλα τα προχωρημένα θέματα της σύγχρονης φυσικής.
  • Να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βάθος επίλεκτα θέματα τρέχοντος ερευνητικού ενδιαφέροντος με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υψηλού επιπέδου σε θέματα εξειδίκευσης, προσβλέποντας στην απόκτηση όλων των απαραίτητων εφοδίων, συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για μελλοντική ενασχόληση τους σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών.
ΕΣΠΑ