Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Εντατική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3640/τ.Β'/1-10-2019, 3788/τ.Β΄/3-9-2018, Διόρθωση σφάλματος 4204/25-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω:

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τηλ. : 2310 995660,
e-mail : niktheod@civil.auth.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, Γ. Αντωνίου. Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, τηλ. : 2310 995698
e-mail : gianto@civil.auth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Ε. Φωτοπούλου. ΕΔΙΠ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. τηλ. : 2310 995670 e-mail: lefoto@civil.auth.gr.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός του ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη», που έχει σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι η ταχεία εξειδίκευση πολιτικών μηχανικών, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικοοικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

ΕΣΠΑ