Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική (Advanced Clinical Nursing)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Τμήμα Νοσηλευτικής (Department of Nursing)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3555 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική (Intensive Care Nursing)
2. Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων (Nursing of Cardiovascular Diseases)
3. Χειρουργική Νοσηλευτική (Surgical Nursing)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ