Προγεννητικός Έλεγχος Αντισύλληψη-Τοκετός

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Β΄2484/28-06-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Διατροφής και Διαιτολογίας καθώς επίσης και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ