Πολιτική ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Πολιτικών Επιστημών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3643/τ.Β΄/27-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία:
info@polsci.auth.gr
τηλ. 2310 995270

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση της μελέτης της πολιτικής ιστορίας στην κατεύθυνση μελέτης του πολέμου και των στρατηγικών σπουδών.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μετάδοση γνώσεων, παιδείας και ερευνητικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους απόφοιτους του προγράμματος να αναλύσουν συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα στο σήμερα, με εφόδιο την σύγκριση με ανάλογες καταστάσεις του παρελθόντος.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ