Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία

Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ κ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 2704/τΒ/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Α. Ειδίκευση «Πολιτικής Επιστήμης» στις θεματικές
ενότητες:
Ι. «Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική»
ΙΙ. «Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία»
Β. Ειδίκευση «Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας» και β) της
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης

Περιγραφή

Σην ΠΜΣ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ
αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, θαηά πξνηίκεζε Πνιηηηθψλ,
Κνηλσληθψλ ή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ.

ΕΣΠΑ