Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Νομική
Τμήμα: Νομικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3646/τ.Β΄/27-8-2018 741/τ.Β΄/4-3-2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Νομικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια: 6 εξάμηνα

Περιγραφή

Τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ είναι τα ακόλουθα: Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, Εγκληματολογία-Σωφρονιστική.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: κατά πρώτον να παρέχει συστηματικές γνώσεις εξειδίκευσης στην Ποινική Επιστήμη, ώστε οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 45776 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3646/27.08.2018 Σπουδών (ΔΜΣ) να γίνονται ικανοί για αυτοδύναμη έρευνα και πρακτική ενασχόληση στο πεδίο των επιστημονικών, ερευνητικών, επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων. Κυρίως όμως η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος παρέχει την ευκαιρία της επιστημονικής εμβάθυνσης σε σύγχρονα προβλήματα του ποινικού δικαίου (διασυνοριακό έγκλημα, οικονομικό έγκλημα, διαφθορά κ.λπ.) και παράλληλα εμπλουτίζει τις γνώσεις με σημαντικά ζητήματα τόσο της θεωρητικής αναζήτησης όσο και της δικαστηριακής πράξης.

Με τους όρους αυτούς ο κάτοχος του ΔΜΣ εξασφαλίζει και τα αναγκαία εφόδια για τη σταδιοδρομία στο πεδίο της ποινικής ενασχόλησης.

Επιπροσθέτως το ΠΜΣ:

(α) ταξινομεί τις γνώσεις της ποινικής επιστήμης και τη μεθοδολογική επίδρασή τους στη δικαστηριακή πρακτική και

(β) παρέχει τη δυνατότητα σε νέους και ικανούς επιστήμονες να απασχοληθούν με τα γνωστικά αντικείμενα της ποινικής επιστήμης και της εγκληματολογίας στη χώρα μας, αποτρέποντας την απώλεια πνευματικού δυναμικού της χώρας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.