ΠΜΣ στη Διεθνή Δημόσια Διοίκηση (Master’s Degree in International Public Administration)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: πλήρης μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 5
Τέλη Φοίτησης: 3.690 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2551/02.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διεθνής Δημόσια Διοίκη-
ση (“Master’s in International Public Administration”)»
έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των ήδη υπηρε-
τούντων και των υποψηφίων στελεχών διπλωματικών
υπηρεσιών, διεθνών οργανισμών, δημοσίων υπηρεσιών
και οργανισμών με διεθνή δραστηριότητα καθώς και δι-
οικητικών υπαλλήλων των οποίων το αντικείμενο εργα-
σίας απαιτεί γνώση των διεθνών σχέσεων και των δομών
οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, αλλά και ευρύτερα
όσων επιθυμούν εξοικείωση με τη θεωρητική και οργα-
νωτική διάσταση του διεθνούς συστήματος.
2. Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει:
• Στην παροχή ευρείας και εμπεριστατωμένης γνώσεως
της δομής και λειτουργίας του διεθνούς συστήματος, της
θεσμικής οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, του τρό-
που λειτουργίας και της αποστολής των διεθνών θεσμών,
του ρόλου και τρόπου δράσης των διεθνών υπαλλήλων.
• Στον ισόρροπο σχεδιασμό θεωρητικής και πρακτικής
γνώσης προς εμπέδωση του αντικειμένου.
• Στην κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες
δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δη-
μόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
• Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι.,
καθώς και Τ.Ε.Ι.

ΕΣΠΑ