ΠΜΣ στην Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1589/09.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης

Περιγραφή

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο
και το τεχνολογικό περιεχόμενο αυτής. Σκοπός του είναι:
(α) Η ειδίκευση σε περιοχές τις Επιστήμης Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένη
εξειδίκευση στις οικείες περιοχές,
(β) η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της
έρευνας, της τεχνολογίας, της βιομηχανικής ανάπτυξης
και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών. (γ) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών», είναι η μοναδική
ειδίκευση του ΠΜΣ που οργανώνεται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
• (Α) Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
• (Β) Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
• (Γ) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
• (Δ) Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
• (Ε) Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση, και Ρομποτική
• (Ζ) Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
• (Η) Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
• (Θ) Τεχνολογία Πολυμέσων