ΠΜΣ στα Μαθηματικά

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Μαθηματικών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3566/B/24-9-2019 (Επανίδρυση), 2643/τ. Β΄/6-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Στατιστική και Μαθηματική Μοντελοποίηση
3. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Μαθηματικών
Στατιστικής
Πληροφορικής
Θετικών Επιστημών
Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και ώρες 12.00 – 13.00, τηλ. 2310 997930

Περιγραφή

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους. Ειδικότερα, η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης στην ευρύτερη περιοχή των Μαθηματικών, καθώς και σε επιλεγμένες εφαρμογές.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο προς αυτό του Π.Μ.Σ..

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Μαθηματικών, ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής