ΠΜΣ στα Μαθηματικά

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Μαθηματικών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3566/B/24-9-2019 (Επανίδρυση), 2643/τ. Β΄/6-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Στατιστική και Μαθηματική Μοντελοποίηση
3. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Μαθηματικών, ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και ώρες 12.00 – 13.00, τηλ. 2310 997930

Περιγραφή

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στα Μαθηματικά και τις εφαρμογές τους. Ειδικότερα, η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης στην ευρύτερη περιοχή των Μαθηματικών, καθώς και σε επιλεγμένες εφαρμογές.

 

 

ΕΣΠΑ