ΠΜΣ Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία- Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 3171/19.07.2021
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» γίνονται δεκτοί ως  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟATΑΠ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση»

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,

Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, Γραμματεία Καρδιολογικού,

2ος όροφος, Γραφείο 56,

E-mail: msc.cardio@uth.gr

Τηλέφωνο: 2413502823 (κ. Σίμου Ανθή)

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας: στην
αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γνωστικών, διαχειριστικών και λοιπών ελλειμμάτων, που αφορούν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιολογικέςογκολογικές παθήσεις, στον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των δομικών καρδιοπαθειών και στην καρδιαγγειακή αποκατάσταση. Η διεξοδική και σε βάθος εκπαίδευση, βασισμένη στα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά και κλινικά δεδομένα,
έχει σκοπό την παροχή των απαραίτητων εφοδίων και τη δημιουργία ειδικών με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.