Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική φροντίδα

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: ΠΛΗΡΗΣ
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 2429/19.06.2020
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Σχολών Ψυχοκοινωνικής Κατεύθυνσης της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής το οποίο έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία:
e-mail: msc.algology@uth.gr
Γιάννης Σάκκας
τηλέφωνο: 2410685724

Περιγραφή

Το ΠΜΣ Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική φροντίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, πτυχιούχους ιατρικών, οδοντιατρικών, νοσηλευτικών καθώς και άλλων σχολών ψυχοκοινωνικής κατεύθυνσης και Δημόσιας Υγείας όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, που ζητούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εκπαιδευτούν στη διάγνωση, διαχείριση και αντιμετώπιση του πόνου με όλες τις σύγχρονες μεθόδους, καθώς επίσης και να καταρτιστούν στις θεμελιώδεις αρχές και λειτουργίες της Ανακουφιστικής / Παρηγορικής φροντίδας ενηλίκων και παιδιών οι οποίες εφαρμόζονται στο τέλος της ζωής.

ΕΣΠΑ