Πληροφορική (Computer Science)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Department of Informatics and Telecommunications )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2431 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική» στις εξής ειδικεύσεις/κατευθύνσεις:

  1. Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer Science Foundations and Applications)
  2. Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Data, Information and Knowledge Management)
  3. Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (Computer Systems: Software and Hardware).

Οι κατευθύνσεις έχουν σχεδιασθεί με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται τόσο από αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ «Πληροφορική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδεχομένως να κληθούν να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου  δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του ΔΜΣ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια
15784 Αθήνα

ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 Γραφείο Γραμματείας – Ισόγειο
 +30 210 7275173
ΠΑΛΑΣΚΑ ΦΡΟΣΩ
 Γραφείο Γραμματείας – Ισόγειο
 +30 210 7275192

Περιγραφή

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

  1. η ειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις της Πληροφορικής, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες ειδικεύσεις,
  2. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Πληροφορικής,
  3. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
ΕΣΠΑ