Πληροφορική και Τηλεματική

Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας
Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 2.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 3734/31.08.2018, τ. Β΄
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού (MSc in Web Engineering)
  • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής (MSc in Telecommunication Networks and Telematic Services)
  • Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Advanced Information Systems in Business)
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.
Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα), μερική, δια ζώσης (6 εξάμηνα)

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφορική και Τηλεματική” (ΦΕΚ 851/20.03.2012, τ. Β΄) είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά. Για το σκοπό αυτό δίδεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στις μεταφορές.

ΕΣΠΑ