Πληροφοριακά Συστήματα (ΜΙS)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (OΔE, ΟΕ, ΛΧ)
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.950 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2756/11.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν. Μακεδονίας
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παν. Μακεδονίας

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master
in Information Systems, MIS) έχει ως αντικείμενο – σκοπό
την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε πτυχιούχους
Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ώστε να μπορούν να
συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα Πληρο-
φοριακά Συστήματα και την ειδίκευση των πτυχιούχων
του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευ-
ση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικο-
νομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς
τομείς.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων Τ.Ε.Ι.